ફેક્ટરી પ્રવાસ

ફેક્ટરી પર્યાવરણ :

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

પ્રમાણપત્ર

1 (1)

એફએસસી ફોરેસ્ટ સર્ટિફિકેશન

1 (2)

ISO9001 ગુણવત્તા મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ પ્રમાણન

1 (3)

ISO14001 પર્યાવરણીય વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમનું પ્રમાણપત્ર

ઉત્પાદન પ્રક્રિયા :

1 (1)

ઘાટ પર સંશોધન કરો

1 (2)

ઉત્પાદન ઘાટ

1 (3)

પલ્પિંગ

1 (4)

ભીનું ગર્ભ આકાર

1 (5)

ગરમ પ્રેસિંગ

1 (6)

પ્લાસ્ટિક કાપવા ડાઇ

1 (7)

પેકેજિંગ વેરહાઉસિંગ